UNHCR-Malaysia ရုံးမွ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီ

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ Process ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UNHCR-Malaysia ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းကုိ RSC (Resettlement Support Center) ဌာနမွ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းဟု ဆုိရာ၌ RST Interview ၿပီး၍ RSC (OPE) အတြက္ေမးျမန္းလုိသူမ်ား၊ RSC ၿပီး၍ လ.၀.က စုံစမ္းလုိသူမ်ား စသည္ျဖင့္ Interview အဆင့္အားလုံးကုိ ဆုိလုိပါသည္။)

သုိ႔ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၁ (တနလၤာ) ေန႔မွစ၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္လက္ စုံစမ္းေမျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ KLInquiry@rescue.org ျဖစ္သည္။

ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ ၂၀၁၁ (ေသာၾကၤာ) ေန႔မွစ၍သာ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR – Malaysia ၏ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ 03 2141 5846 ျဖစ္သည္။

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ICT သင္တန္းဆင္းပြဲ KRC ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၉ ေယာက္ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိ။

Naura Shadang
2nd-August-2011

KRC ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ Information and Communication Technology (ICT) သင္တန္းဆင္းပြဲကုိ ဇြန္လုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔၊ Chinese Assembly Hall တြင္ျပဳလုပ္ရာ KRC မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၉) ေယာက္ အေျခခံအဆင့္ ကြန္ျပဴတာေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ အသီးသီးရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ Pass, Credit, Distinction စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ထားရာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၆ ေယာက္၊ Credit အဆင့္ရရွိသူ ၄ ေယာက္ႏွင့္ ရုိးရုိးေအာင္သူ ၉ ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားဆုံး ေမြးထုတ္ႏုိင္သည့္ စင္တာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မူ KRC မွ တတိယ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ဒုကၡသည္ ကြန္ျပဴတာ စင္တာ ၁၈ ခုမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၁၄ ေယာက္ ေအာင္လက္မွတ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ICT သင္တန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ေအာင္လက္မွတ္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ICT သင္တန္းမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနေသာ ကြန္ျပဴတာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ Basic IT skills (Word, Excel, Power Point) မွ HTML, Blogspot, Wordpress, CMS ႏွင့္ Graphic Design ထိပါ၀င္ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကြန္ျပဴတာပညာ သင္ၾကားေပးသည့္ ယခုအစီအစဥ္ကုိ UNHCR ၏ Social Protection Fund (SPF) Project ႏွင့္ PJ ရွိ Hartford Academy တုိ႔ လက္တြဲၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းအဆင့္အဆင့္အတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စာေမးပြဲကုိလည္း Hartford Academy မွ တာ၀န္ယူၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲကုိ ၃ လ ၁ ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ဒုကၡသည္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွ ကေလးမ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားလည္း ေလ့လာသင္ယူလုိပါက KRC ရုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။


Tsaw Manang

Tsaw Manang

Myu tsaw shadang tsaw manang,
Nang hte ngai wa grai tsang gang;
Tsan gang timung ani zawn,
Internet hte chyu kapyawn;
Nang hte ngai bung ai lam hkrai,
Shingdaw dat yang grai law ai.

Nang mung Wunpawng sai jet rai, Makam sham mung bung ga ai;
Myu tsaw myit hpring dem shawng, Tinggyeng myit loi pa n rawng;
Myu sha lam yan bawnu hta, Aten shagu bang magra;
Sumru shagu dai chyu pru,Hkam sha lam mung bung ai lu.

Tsaw manang -
Nang hte ngai zawn myit rum ai,

Manang ni mung grai law sai;
Dai ni anhte Ramma ni,
Hpawtni na n-gun Ningli;
Nu Wa Ji ni a kahpa,
Anhte galai ra sai da.

Moi na Nu Wa ningbaw ni, Myit san hpyau la ai kasi;
Tsadan a maw lanyet hta, Kade lang mung kadawng sa;
Kalang kadawng shoi woi chyum, Shaning kaba aten sum;

K'lang hkrup sha n chye matsing, Shi hkun lang tim maren sing;
Tsadan hpe chyu kam sham nga, K'rai hpe gaw makau e hkra;
Karai n lawm ai majaw, Htingnut ai lam law sai law.

Dai ni anhte Ramma ni,
Dai lam hpe matsing ningdi;
Myu sha lam madang shatsaw,
K'rai hpe num shawn dat ga yaw;
Karai anhte hpang de lawm,
Anhte mung SHI hte yawng hkyawm;
Dai hku sha n rai dam yang,
Tsadan a lahpyen chyu ang.

Moi Tsadan ni roi dik sai, Anhte Lakhtak dai hku n mai;
Dai ni hte moi ten n bung, Lam sh'gu hta grai shai in kung;
Matut mahkai grai hkak ten, Gasat ten n mai sharen;
Shawng lam de sinat hpai zawn, Hpang lam de internet tawn.

Internet hte mung gasat,
Myu tsaw myit hte mung azat;
N dang dang hkra she shakri,
Tsadan myit hpe jawm zingri;
Shanhte bawnu ginchyum chyat,
Wenyi hte mung she gasat - jawm di ga le i.

Shanglawt - Tsing
(30/7/2011, 7:30am)

ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေရး မေလးရွား - ၾသစေၾတးလ် သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိး


July 25, 2011

ကြာလာလမ္ပူ။ ။မေလးရွား - ၾသစေၾတးလွ်တုိ႔၏ ဒုကၡသည္ လဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ယေန႔ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလွျဖင့္ေရာက္ရွိလာသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၈၀၀ ကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ မေလးရွားမွ ဒုကၡသည္ ၄၀၀၀ ကုိ ၾသစေၾတးလွ်ႏုိင္ငံမွ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Datuk Seri Hishammuddin Hussein ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Chris Bowen တုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္ေတြ႔အၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ ေလးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ရံပုံေငြ ကူညီပံ့ပုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီမႈအတြက္ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard မွ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္ အလဲအလွယ္ စတင္မည့္ရက္ကုိ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ပထမအသုတ္ကုိ ယခုႏွစ္ မကုန္ခင္ စတင္မည့္ဟု ေမ်ာ္လင့္ရသည္။

သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ လာမည့္ ၄ ႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၂၉၂ သန္း က်ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Chris Bowen မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source; The Star Online